• 1.ติดต่อสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจและ

  จัดทำเอกสารขอตัวนิสิต (กน.ปศ.02) หรือ (กน.ปศ.03)

 • 2.จัดทำเอกสารเสนอโครงการ

  จัดทำแบบเสนอโครงการปฏิบัติศาสนกิจ (กน.ปศ.05)

 • 3.ยื่นคำร้อง

  ยื่นคำร้องขอปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์ผ่านระบบ

 • 4.ดาวน์โหลด กน.ปศ.01

  ดาวน์โหลด ข้อมูลการยื่นคำร้องฯ (กน.ปศ.01)

 • 5.แบบแนบท้าย กน.ปศ.01

  ดาวน์โหลดและดำเนินการเซ็นตามขั้นตอน

 • 6.ใบรับรองผลการศึกษา

  ติดต่อขอใบรับรองผลการศึกษาจากทะเบียน

 • 7.นำส่งเอกสารที่เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต

  จัดส่งเอกสาร (กน.ปศ.01)+(แบบแนบท้าย)+(กน.ปศ.02/3)+รับรองผลการศึกษา)

อธิบายลำดับขั้นตอน

 1. ดาวน์โหลด ข้อมูลการยื่นคำร้องขอปฏิบัติศาสนกิจ (กน.ปศ.01)  จากเมนู ข้อมูลส่วนตัวผู้ปฏิบัติศาสนกิจ และดาวน์โหลดแบบแนบท้าย (และดำเนินการขออนุมัติตามขั้นตอน)
  1.1  แบบแนบท้าย กน.ปศ.01 - สำหรับนิสิตส่วนกลาง

  1.2 แบบแนบท้าย กน.ปศ.01 - สำหรับนิสิตส่วนภูมิภาค
 2. จัดทำเอกสาร หนังสือขอตัวนิสิต (กน.ปศ.02) กรณีเป็น นิสิตพระสังฆาธิการให้ใช้ (กน.ปศ.03)
 3. ใบรับรองผลการศึกษา (ติดต่อขอรับได้ที่สำนักทะเบียนและวัดผลหรือฝ่ายทะเบียนนิสิต)
 4. ในกรณีที่ต้องการศึกษาต่อในขณะปฏิบัติศาสนกิจให้ส่งคำร้องขอศึกษาต่อ (กน.ปศ.04) ส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค

หมายเหตุ : เอกสารตัวอย่างทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดได้ที่เมนู เกี่ยวกับ -> ดาวน์โหลด

วิดีโอแนะนำขั้นตอนการยื่นคำร้องขอปฏิบัติศาสนกิจ