ติดต่อ

กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
อาคารเรียนรวม ชั้น 3 โซน A ห้อง A300
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา 13170
โทรศัพท์ 035-248000 ต่อ 8401 8402 8405 8406 8408

Close