การเสนอโครงการ

คำชี้แจง
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร วัน เวลา และการติดต่อประสานงาน
๑.๑ หัวหน้าหน่วยอบรมโครงการฯ จะต้องเป็นพระภิกษุเท่านั้น และกำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือเป็นศิษย์เก่าก็ได้
๑.๒ ระยะเวลาในการดำเนินการบรรพชา ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
๑.๓ จะต้องบรรพชาสามเณรตั้งแต่ ๕๐ รูป ขึ้นไป หน่วยอบรมใดไม่ครบตามจำนวน ต้องคืนเงินให้มหาวิทยาลัย
๑.๔ ส่งแบบฟอร์มเสนอโครงการ ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๑.๕ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อหน่วยอบรมที่ได้รับอนุมัติ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ติดต่อสอบถาม

 • พระครูชิโนวาทธำรง รองผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต โทรศัพท์ ๐๘-๑๔๓๘-๑๕๔๐
 • นายบัญชา นารี นักจัดการงานทั่วไป โทรศัพท์ ๐๘-๕๑๓๑-๐๙๓๒ buncha_mahachulafc@hotmail.com
  buncha.mahachulafc@gmail.com

๒. การเขียนแผนที่เดินทางไปยังหน่วยอบรม (ต้องมีทุกหน่วยอบรม)
๒.๑ จุดเริ่มต้น
-บอกถนนสายหลักที่จะเดินทางไปยังหน่วยอบรมโครงการฯเชื่อมระหว่างอำเภอจังหวัดหรือสถานที่อื่น ๆ
ที่สำคัญบอกถนนหรือทางแยกนั้นอยู่ระหว่างหมู่บ้าน/อำเภอ/จังหวัด ให้ชัดเจน


๓. จุดสังเกตทางแยกที่จะไปยังหน่วยอบรม
๓.๑ ให้ติดป้ายและธง มจร.ประจำหน่วยอบรม/ธงธรรมจักร/ธงชาติไว้ทางแยกที่จะไปยังหน่วยฝึกอบรมให้เด่นชัด
๓.๒ ให้ทำลูกศรชี้หรือติดธงชาติ/ธงธรรมจักร จากทางแยกจนถึงหน่วยอบรม


๔. การอุปถัมภ์ของมหาวิทยาลัย
๔.๑ หนังสือสวดมนต์ มอบให้ ๑๐๐ เล่ม
๔.๒ หนังสือหลักสูตรประมวลการสอน มอบให้ ๑๐ เล่ม
๔.๓ ธงมหาวิทยาลัย มจร. หน่วยละ ๑ ผืน
๔.๔ งบประมาณตามที่มหาวิทยาลัยจัดให้ตามสมควร
๔.๕ ให้ติดต่อขอรับที่ต้นสังกัดที่ท่านเสนอโครงการฯ


๕. หัวหน้าหน่วยอบรมจะต้องเข้าอบรมด้วยตนเอง ตาม วัน เวลา สถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
(ต้องหมั่นตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ และสอบถามวัน เวลา และสถานที่การอบรมด้วยตนเอง)


๖. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ได้ หรือพิมพ์ และปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม
ติดต่อส่ง แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ ไปที่วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการที่ท่านสังกัด

 • นิสิตหรือหัวหน้าหน่วยอบรม ที่จบจากส่วนกลาง กรุณา ส่งที่
  กองกิจการนิสิต ห้อง A300 อาคารเรียนรวมชั้น 3
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 79 หมู่ที่ 1
  ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
  (เอกสารโครงการบรรพชาฯ)
 • หรือส่งทางอีเมล์ ได้ที่ buncha_mahachulafc@hotmail.com หรือ buncha.mahachulafc@gmail.com
 • ท่านสามารถ ดาวโหลด แบบฟอร์ม ได้ที่ www.stud.mcu.ac.th
Close