ติดต่อ

กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
อาคารเรียนรวม ชั้น 3 โซน A ห้อง A300
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา 13170
โทรศัพท์ 035-248000 ต่อ 8401 8402 8405 8406 8408

ส่วนงาน ผู้ส่งข้อมูล ตำแหน่ง โทรศัพท์
ส่วนกลาง พระธีรวีร์  คุตฺตจิตฺโต นักจัดการงานทั่วไป (095) 7614798
วิทยาเขตเชียงใหม่ พระครูกิตติภัทรานุยุต นักวิชาการศึกษา (085) 724-1664
วิทยาเขตแพร่ นายปุญยวีร์ มงคลพิพัฒน์พร อาจารย์ (088) 254-9953
วิทยาเขตขอนแก่น นายธันธร  สิงโสภา นักวิชาการศึกษา (084) 956-7002
วิทยาเขตนครราชสีมา พระสมุห์วีรชน  อุตฺตโร นักจัดการงานทั่วไป (086) 245-7599
วิทยาเขตนครสวรรค์ นางสาวชฎาภัทร  เปี่ยมอินทร์ นักวิชาการศึกษา (096) 145-3695
วิทยาเขตสุรินทร์ พระครูสุนทรสีลวัฒน์ นักวิชการศึกษา (089) 947-1373
วิทยาเขตหนองคาย พระครูอุดมฐิติคุณ นักวิชาการศึกษา (081) 054-8089
วิทยาเขตอุบลราชธานี พระมหาอุดมศักดิ์  ปญฺญาภิวฑฺฒโน (ทรัพย์ศิริ) เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเตอุบลราชธานี (096) 007-4396
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย นายวัชรกร กำแพงแก้ว นักวิชาการศึกษา (093) 223-8106
วิทยาลัยสงฆ์เลย พระมหาสุดใจ ชยวุฑฺโฒ อาจารย์ (098) 541-5487
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ นาย ธนวัฒน์  วิชัยสูง นักวิชการศึกษา (061) 121-8941
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ พระปลัดวัชรพงษ์ วชิรปัญโญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานกิจการนิสิต (088) 408-9941
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม นายสันติภาพ  ผิวศิลา นักวิชาการศึกษา (กลุ่มงานกิจการนิสิต) (088) 477-7895
วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง พระมหากรีติ  วรกิตฺติ อาจารย์ (089) 637-7961
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ นายปัณณรัษฎ์  ภาสดาปิยสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา กิจการนิสิต (093) 324-5353
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี นายไชยยุทธ์  อินบัว ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต (098) 713-0291
วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร นางดวงฤทัย  เอี่ยมพล นักวิชาการศึกษา (082) 879-6031
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ฉะเชิงเทรา พระใบฎีกาคณาธิป สนฺตจิตฺโต นักจัดการศึกษา (095) 551-9797
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก นายศักดิ์ศรี  โสภี นักวิชาการศึกษา งานกิจการนิสิต (083) 952-6483
วิทยาลัยสงฆ์พุทธศรีปัญญาทวารวดี จ.นครปฐม พระครูใบฎีกาธีรยุทธ จนฺทูปโม/ภู่โคกหวาย อาจารย์ (094) 664-7479
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด พระครูปริยัติวรเมธี  อริยเมธิโก/ทิพย์มณี อาจารย์/หัวหน้างานกิจการนิสิต (087) 373-9997
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี นายจิณณะ  พิภัชเกษมสุข นักวิชาการศึกษา (098) 269-4642
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน พระครูโสภณปริยัติกิจ เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต (089) 263-8461
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ พระครูไพโรจน์วัฒนาทร อาจารย์ (089) 718-5009
วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ นางสาววิกานดา ศรีศักดา นักวิชาการศึกษา (085) 292-8846
วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี พระครูปลัดคำรณ กตปุญโญ กิจการนิสิต (088) 734-9442
หน่วยวิทยบริการพุทธมณฑลจันทบุรี  จ.จันทบุรี พระครูปลัด นิมิตร  ปทุมรตโน นักจัดการงานทั่วไป (082) 257-0850
หน่วยวิทยบริการวัดใหญ่อินทาราม จ.ชลบุรี นายประสาน  เจริญศรี เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต (085) 083-0296
หน่วยวิทยบริการวัดท่านา  จ.ตาก นายบุญเตือน ทรัพย์เพขร ฝ่ายกิจการนิสิต (088) 156-8191
หน่วยวิทยบริการวัดบรมธาตุ จ.กำแพงเพชร นางสาวณัฏฐณิชา  เนื่องจุ้ย นักวิชาการศึกษา (ทะเบียนและวัดผล) (087) 839-6452
หน่วยวิทยบริการวัดป่าประดู่  จ.ระยอง นายกฤษณะ เชี่ยวเวช อาจารย์/กิจกรรมนิสิต (080) 597-3059
หน่วยวิทยบริการวัดพระรูป  จ.เพชรบุรี พระสมุห์อาคม อาคมธีโร นักจัดการงานทั่วไป (092) 268-2869
หน่วยวิทยบริการวัดหงษ์ประดิษฐาราม จ.สงขลา นายพุมมา บุญญะคง เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (088) 489-4836
หน่วยวิทยบริการวัดหมอนไม้ จ.อุตรดิตถ์ กาญจนี   หาญสูงเนิน นักวิชาการการเงินและบัญชี (064) 353-9749
ห้องเรียนวัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี พระมหาสายัณห์ ฐานุตฺตโม เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต (089) 074-6001