คู่มือการปฏิบัติศาสนกิจ

การสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ
Play Video

นิสิต

1.1 การยื่นคำร้องขอปฏิบัติศาสนกิจ
Play Video

เจ้าหน้าที่

1.2 จนท.ตรวจสอบการยื่นคำร้อง
2.1 นิสิตยื่นเสนอโครงการกนปศ.05
Play Video
2.2 จนท.ตรวจสอบการเสนอโครงการกนปศ.05
3.1 นิสิตส่งรายงาน #1
Play Video
3.2 อ.ที่ปรึกษารับรองรายงาน #1
3.3 จนท.ตรวจสอบรายงาน #1
4.1 นิสิตส่งรายงาน #2 (ฉบับสมบูรณ์)
Play Video
4.2 อ.ที่ปรึกษารับรองรายงาน #2
4.3 จนท.ตรวจสอบรายงาน #2 (ฉบับสมบูรณ์)
การประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ
Play Video