File File size Downloads
pdf กน.ปศ.01 แบบแนบท้าย-ส่วนกลาง 16 KB 1739
doc กน.ปศ.01 แบบแนบท้าย-ส่วนภูมิภาค 32 KB 4532
doc กน.ปศ.02 ตัวอย่างหนังสือขอตัวนิสิต 26 KB 4909
doc กน.ปศ.03 ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติให้พระสังฆาธิการปฏิบัติศาสนกิจ 26 KB 2486
pdf กน.ปศ.04 แบบคำร้องขอศึกษาระดับปริญญาโทในขณะปฏิบัติศาสนกิจ-ส่วนกลาง 298 KB 1242
pdf กน.ปศ.04 แบบคำร้องขอศึกษาระดับปริญญาโทในขณะปฏิบัติศาสนกิจ-ส่วนภูมิภาค 297 KB 1795
pdf กน.ปศ.05 คำอธิบายหัวข้อแบบเสนอโครงการปฏิบัติศาสนกิจ 104 KB 3119
doc กน.ปศ.06 หนังสือรับรองรายงานการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต ครั้งที่ 1-ส่วนกลาง 47 KB 2968
doc กน.ปศ.06 หนังสือรับรองรายงานการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต ครั้งที่ 1-ส่วนภูมิภาค 47 KB 4194
pdf กน.ปศ.07 คำอธิบายหัวข้อรายงานโครงการปฏิบัติศาสนกิจครั้งที่ 1 319 KB 1311
doc กน.ปศ.08 หนังสือรับรองรายงานการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต ครั้งที่ 2-ส่วนกลาง 28 KB 2054
doc กน.ปศ.08 หนังสือรับรองรายงานการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต ครั้งที่ 2-ส่วนภูมิภาค 28 KB 2885
doc กน.ปศ.09 รายงานการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ 2 382 KB 4502
doc กน.ปศ.10 แบบคำร้องขอย้ายสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ 66 KB 490
pdf กน.ปศ.12 แบบคำร้องไม่ขอปฏิบัติศาสนกิจ-ส่วนกลาง 258 KB 654
pdf กน.ปศ.12 แบบคำร้องไม่ขอปฏิบัติศาสนกิจ-ส่วนภูมิภาค 257 KB 1011
pdf การปฏิบัติศาสนกิจและการฝึกสอนของคณะครุศาสตร์ 1 MB 1109
pdf คู่มือการปฏิบัติศาสนกิจ 7 MB 692

Reset password

Recover your password
A password will be e-mailed to you.
Back to