ดาวน์โหลด

# File File size Downloads
1 doc กน.ปศ.02 ตัวอย่างหนังสือขอตัวนิสิต 28 KB 9232
2 doc กน.ปศ.03 ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติให้พระสังฆาธิการปฏิบัติศาสนกิจ 27 KB 4629
3 pdf กน.ปศ.05 คำอธิบายหัวข้อแบบเสนอโครงการปฏิบัติศาสนกิจ 104 KB 7807
4 doc กน.ปศ.06 หนังสือรับรองรายงานการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต ครั้งที่ 1 44 KB 2237
5 pdf กน.ปศ.07 คำอธิบายหัวข้อรายงานโครงการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ 1 319 KB 3338
6 doc กน.ปศ.08 หนังสือรับรองรายงานการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต ครั้งที่ 2 45 KB 1611
7 doc กน.ปศ.09 รายงานการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ 2 382 KB 11436
8 doc กน.ปศ.10 แบบคำร้องขอย้ายสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ 66 KB 883
9 pdf กน.ปศ.12 แบบคำร้องไม่ขอปฏิบัติศาสนกิจ-ส่วนกลาง 258 KB 939
10 pdf กน.ปศ.12 แบบคำร้องไม่ขอปฏิบัติศาสนกิจ-ส่วนภูมิภาค 257 KB 1361
11 doc กน.ปศ.13 แบบฟอร์มการรายงานการจัดปฐมนิเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ 388 KB 360
12 pdf การปฏิบัติศาสนกิจและการฝึกสอนของคณะครุศาสตร์ 1 MB 1589
13 pdf คู่มือการปฏิบัติศาสนกิจ 7 MB 1905
14 pptx แบบส่งผลงานเข้าประกวด นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 1 MB 619