ดาวน์โหลด

# File File size Downloads
1 doc กน.ปศ.02-ตัวอย่างหนังสือขอตัวนิสิต 28 KB 8442
2 doc กน.ปศ.03-ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติให้พระสังฆาธิการปฏิบัติศาสนกิจ 27 KB 4095
3 pdf กน.ปศ.05 คำอธิบายหัวข้อแบบเสนอโครงการปฏิบัติศาสนกิจ 104 KB 6010
4 doc กน.ปศ.06 หนังสือรับรองรายงานการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต ครั้งที่ 1-ส่วนกลาง 47 KB 3649
5 doc กน.ปศ.06 หนังสือรับรองรายงานการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต ครั้งที่ 1-ส่วนภูมิภาค 47 KB 5284
6 pdf กน.ปศ.07 คำอธิบายหัวข้อรายงานโครงการปฏิบัติศาสนกิจครั้งที่ 1 319 KB 2074
7 doc กน.ปศ.08 หนังสือรับรองรายงานการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต ครั้งที่ 2-ส่วนกลาง 28 KB 2811
8 doc กน.ปศ.08 หนังสือรับรองรายงานการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต ครั้งที่ 2-ส่วนภูมิภาค 28 KB 4320
9 doc กน.ปศ.09 รายงานการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ 2 382 KB 8232
10 doc กน.ปศ.10 แบบคำร้องขอย้ายสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ 66 KB 675
11 pdf กน.ปศ.12 แบบคำร้องไม่ขอปฏิบัติศาสนกิจ-ส่วนกลาง 258 KB 782
12 pdf กน.ปศ.12 แบบคำร้องไม่ขอปฏิบัติศาสนกิจ-ส่วนภูมิภาค 257 KB 1246
13 doc กน.ปศ.13-แบบฟอร์มการรายงานการจัดปฐมนิเทศ-สำหรับเจ้าหน้าที่ 388 KB 185
14 pdf การปฏิบัติศาสนกิจและการฝึกสอนของคณะครุศาสตร์ 1 MB 1385
15 pdf คู่มือการปฏิบัติศาสนกิจ 7 MB 1434
16 pptx แบบส่งผลงานเข้าประกวด นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 1 MB 333