ดาวน์โหลด

File File size Downloads
pdf กน.ปศ.01 แบบแนบท้าย-ส่วนกลาง 16 KB 1643
doc กน.ปศ.01 แบบแนบท้าย-ส่วนภูมิภาค 32 KB 4428
doc กน.ปศ.02 ตัวอย่างหนังสือขอตัวนิสิต 26 KB 4821
doc กน.ปศ.03 ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติให้พระสังฆาธิการปฏิบัติศาสนกิจ 26 KB 2411
pdf กน.ปศ.04 แบบคำร้องขอศึกษาระดับปริญญาโทในขณะปฏิบัติศาสนกิจ-ส่วนกลาง 298 KB 1196
pdf กน.ปศ.04 แบบคำร้องขอศึกษาระดับปริญญาโทในขณะปฏิบัติศาสนกิจ-ส่วนภูมิภาค 297 KB 1759
pdf กน.ปศ.05 คำอธิบายหัวข้อแบบเสนอโครงการปฏิบัติศาสนกิจ 104 KB 2762
doc กน.ปศ.06 หนังสือรับรองรายงานการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต ครั้งที่ 1-ส่วนกลาง 47 KB 2203
doc กน.ปศ.06 หนังสือรับรองรายงานการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต ครั้งที่ 1-ส่วนภูมิภาค 47 KB 2932
pdf กน.ปศ.07 คำอธิบายหัวข้อรายงานโครงการปฏิบัติศาสนกิจครั้งที่ 1 319 KB 349
doc กน.ปศ.08 หนังสือรับรองรายงานการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต ครั้งที่ 2-ส่วนกลาง 28 KB 1966
doc กน.ปศ.08 หนังสือรับรองรายงานการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต ครั้งที่ 2-ส่วนภูมิภาค 28 KB 2722
doc กน.ปศ.09 รายงานการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ 2 382 KB 4268
doc กน.ปศ.10 แบบคำร้องขอย้ายสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ 66 KB 446
pdf กน.ปศ.12 แบบคำร้องไม่ขอปฏิบัติศาสนกิจ-ส่วนกลาง 258 KB 620
pdf กน.ปศ.12 แบบคำร้องไม่ขอปฏิบัติศาสนกิจ-ส่วนภูมิภาค 257 KB 965
pdf การปฏิบัติศาสนกิจและการฝึกสอนของคณะครุศาสตร์ 1 MB 1065
pdf คู่มือการปฏิบัติศาสนกิจ 7 MB 541
Close