ดาวน์โหลด

File File size Downloads
pdf กน.ปศ.01 แบบแนบท้าย-ส่วนกลาง 16 KB 37
doc กน.ปศ.01 แบบแนบท้าย-ส่วนภูมิภาค 32 KB 2456
doc กน.ปศ.02 ตัวอย่างหนังสือขอตัวนิสิต 26 KB 2425
doc กน.ปศ.03 ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติให้พระสังฆาธิการปฏิบัติศาสนกิจ 26 KB 1161
pdf กน.ปศ.04 แบบคำร้องขอศึกษาระดับปริญญาโทในขณะปฏิบัติศาสนกิจ-ส่วนกลาง 298 KB 711
pdf กน.ปศ.04 แบบคำร้องขอศึกษาระดับปริญญาโทในขณะปฏิบัติศาสนกิจ-ส่วนภูมิภาค 297 KB 1162
pdf กน.ปศ.05 คำอธิบายหัวข้อแบบเสนอโครงการปฏิบัติศาสนกิจ 104 KB 61
doc กน.ปศ.06 หนังสือรับรองรายงานการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต ครั้งที่ 1-ส่วนกลาง 47 KB 1595
doc กน.ปศ.06 หนังสือรับรองรายงานการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต ครั้งที่ 1-ส่วนภูมิภาค 47 KB 2150
pdf กน.ปศ.07 คำอธิบายหัวข้อรายงานโครงการปฏิบัติศาสนกิจครั้งที่ 1 317 KB 34
doc กน.ปศ.08 หนังสือรับรองรายงานการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต ครั้งที่ 2-ส่วนกลาง 28 KB 1681
doc กน.ปศ.08 หนังสือรับรองรายงานการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต ครั้งที่ 2-ส่วนภูมิภาค 28 KB 2295
doc กน.ปศ.09 รายงานการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ 2 382 KB 3705
doc กน.ปศ.10 แบบคำร้องขอย้ายสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ 66 KB 245
pdf กน.ปศ.12 แบบคำร้องไม่ขอปฏิบัติศาสนกิจ-ส่วนกลาง 258 KB 406
pdf กน.ปศ.12 แบบคำร้องไม่ขอปฏิบัติศาสนกิจ-ส่วนภูมิภาค 257 KB 656
pdf การปฏิบัติศาสนกิจและการฝึกสอนของคณะครุศาสตร์ 1 MB 652
Close