มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระเทพเวที, รศ.ดร.
Assoc. Prof. Dr. Phra Thepvethi

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
Vice-Rector for Student Affairs
(น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, ศษ.บ., พธ.บ., M.A., M.Phil., Ph.D.)

พระมหาราชัน จิตฺตปาโล, ดร.
Dr. Phramaha Rachan Cittapalo

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
Assistant to the Rector for Student Affairs
(น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ., พธ.ม.)

พระมหาประยูร  โชติวโร, ดร.
Phramaha Prayoon Jotivaro

ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
Director, Student Affairs Division
(น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ.,น.บ., ศศ.ม., น.ม.)

พระครูชิโนวาทธำรง
Phrakhru Chinovatthamrong

รองผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
Vice-Director, Student Affairs Division
(น.ธ.เอก, พธ.บ., ศศ.ม.)

นายสุรเชษฐ์ ตอรัมย์
Mr. Surachet Torram

รองผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
Vice-Director, Student Affairs Division
(น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ.)

พระครูพิมลสรกิจ
Phrakhru Pimonsorakit

นักวิชาการศึกษา
Educator
(น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.บ.)

พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโท
Phramaha Kritsana Kittibhaddo

นักจัดการงานทั่วไป
General Administration Officer
(น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.บ., M.A.)

นายเกรียงไกร  พัฒนโชติ
Mr Keangkai Phattanachot

นักจัดการงานทั่วไป
General Administration Officer
(น.ธ.เอก, พธ.บ., ร.ม.)

พระสังคม กิตฺติญาโณ
Phra Sangkhom Kittiyano

นักวิชาการศึกษา
Educator
(น.ธ.เอก, พธ.บ.)

นายบัญชา นารี
Mr. Buncha Naree

นักจัดการงานทั่วไป
General Administration Officer
(น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ., ศษ.ม.)

นายชัชวาลย์  เทียงเป
Mr. Chutchavan Thiengpay

นักจัดการงานทั่วไป
General Administration Officer
(น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.บ., ร.ม.)

พระธีรวีร์ คุตฺตจิตฺโต
Phra Teeravee Guttacitto

นักจัดการงานทั่วไป
General Administration Officer
(น.ธ.เอก, พธ.บ., M.B.A.)

พระเย วะ ตะ
Phra Yea Wa Ta

เจ้าหน้าที่ธุรการ
General Service Officer
(B.A. English)

นายวิชัย  จันทร์ประโคน
Mr. Wichai Chanpacon

เจ้าหน้าที่ธุรการ
General Service Officer
(ปวส.เทคนิคช่างก่อสร้าง)