มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระเทพเวที, รศ.ดร.
Assoc. Prof. Dr. Phra Thepvethi

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
Vice-Rector for Student Affairs
(น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, ศษ.บ., พธ.บ., M.A., M.Phil., Ph.D.)

พระมหาราชัน จิตฺตปาโล, ดร.
Dr. Phramaha Rachan Cittapalo

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
Assistant to the Rector for Student Affairs
(น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ., พธ.ม.,พธ.ด.)

พระมหาประยูร  โชติวโร, ดร.
Phramaha Prayoon Jotivaro

ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
Director, Student Affairs Division
(น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ.,น.บ., ศศ.ม., น.ม., น.ด.)

พระครูชิโนวาทธำรง
Phrakhru Chinovatthamrong

รองผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
Vice-Director, Student Affairs Division
(น.ธ.เอก, พธ.บ., ศศ.ม.)

พระครูพิมลสรกิจ
Phrakhru Pimonsorakit

นักวิชาการศึกษา
Educator
(น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.บ.)

พระมหาอโณทัย สุเมโธ
Phramaha Anothai Sumedho

นักจัดการงานทั่วไป
General Administration Officer
(น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.บ.)

นายบัญชา นารี
Mr. Buncha Naree

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
General Administration Officer
(น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ., ศษ.ม.)

นายรุ่งชาติ สมานทอง
Mr. Rungchat Samanthong

นักจัดการงานทั่วไป
General Administration Officer
(น.ธ.เอก,พธ.บ.)

พระสังคม กิตฺติญาโณ
Phra Sangkhom Kittiyano

นักวิชาการศึกษา
Educator
(น.ธ.เอก, พธ.บ.)

นายชัชวาลย์  เทียงเป
Mr. Chutchavan Thiengpay

นักจัดการงานทั่วไป
General Administration Officer
(น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.บ., ร.ม.)

พระคุณากร ปิยจาโร
Phra Khunakorn Piyajaro

เจ้าหน้าที่หอพัก
(น.ธ เอก, ป.ธ ๑-๒ , ศ.บ.)

พระธีรวีร์ คุตฺตจิตฺโต
Phra Teeravee Guttacitto

นักจัดการงานทั่วไป
General Administration Officer
(น.ธ.เอก, พธ.บ., M.B.A.)

พระเย วะ ตะ
Phra Yea Wa Ta

นักจัดการงานทั่วไป
General Administrator Officer
(B.A. English)

นายเกรียงไกร  พัฒนโชติ
Mr Keangkai Phattanachot

นักจัดการงานทั่วไป
General Administration Officer
(น.ธ.เอก, พธ.บ., ร.ม.)

นายวิชัย  จันทร์ประโคน
Mr. Wichai Chanpacon

เจ้าหน้าที่ธุรการ
General Service Officer
(ปวส.เทคนิคช่างก่อสร้าง)