มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
           กองกิจการนิสิต เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สังกัดอยู่ในสำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยเรื่องการแบ่งส่วนงานในมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๐ โดยมีส่วนงานกองกิจการนิสิต ดังนี้
(๑) ฝ่ายส่งเสริมกิจการนิสิต
(๒) ฝ่ายปฏิบัติศาสนกิจ

วัตถุประสงค์
     กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิต วินัยนิสิตและประสานงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้
๑.เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความสำนึกรับผิดชอบต่อสถาบัน
๒.เพื่อประสานงานระหว่างนิสิตกับมหาวิทยาลัย
๓.เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นิสิตในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
๔.เพื่อส่งเสริมให้นิสิตแสดงวิสัยทัศน์ต่อสังคมภายนอกอย่างกว้างขวาง ตามควรแก่สมณภาวะ

ขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ
ปัจจุบันกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดีได้แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ
๑.ฝ่ายส่งเสริมกิจการนิสิต
๒.ฝ่ายปฏิบัติศาสนกิจ

ฝ่ายส่งเสริมกิจการนิสิต มีภาระหน้าที่ ดังนี้
๑.ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนิสิตในด้านบำเพ็ญประโยชน์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๒.ดำเนินการเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและการให้การบริหารวิชาการแก่นิสิต
๓.ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต
๔.ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาทุนและจัดสรรทุนให้แก่นิสิต

ฝ่ายปฏิบัติศาสนกิจ มีภาระหน้าที่ ดังนี้
๑.ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต
๒.สนับสนุนและประสานงานกับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
๓.ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย