มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Trending

ระบบปฏิบัติศาสนกิจ

ระบบบริการสังคม

ระบบบัณฑิตที่พึงประสงค์

ระบบหอพักนิสิต

สภา/องค์กรนิสิต

โครงการบรรพชาสามเณรฯ

ระบบปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

VISA

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“ผอ.กองกิจการนิสิต ประชุมนิสิตนานาชาติ”

วันนี้ (22ก.ย.2565) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลสิทธาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล มจร อยุธยา ร่วมประชุมนิสิตนานาชาติ โดยมีพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธาน การนี้ มีผู้แทนนิสิตนานาชาติ…

“ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่7/2565”

“ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่7/2565” —————————– วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต —————————– เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน นโยบายของมหาวิทยาลัย…

“ผอ.กองกิจการนิสิต มจร รับโล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนงานสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม”

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ ร่วมงานและรับโล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนงานสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม…

“หอพักนิสิตนานาชาติจัดกิจกรรมนิสิตสัมพันธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตและหอพัก”

ช่วงบ่าย วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรม อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ เอ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน นโยบายของมหาวิทยาลัย และนโยบายของพระเทพเวที,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร โดยมีพระมหาราชัน…

“อธิการบดีฯตรวจเยี่ยม และให้โอวาทแก่นิสิตผู้ร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตหอพักนิสิตนานาชาติ ๒๕๖๕”

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรม อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ เอ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตหอพักนิสิตนานาชาติ ๒๕๖๕โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี…

“องค์กร/สภานิสิต รับโอวาทจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต”

วานนี้ ๘ กันยายน ๒๖๕๖ ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน นโยบายของมหาวิทยาลัย และพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร โดย พระครูพิมลสรกิจ นักวิชาการศึกษา…
1 of 74