มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Browsing Category

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“การพัฒนาการปฏิบัติศาสนกิจกับการสร้างสุขภาวะทางปัญญาให้องค์กรวัดและชุมชน”

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องพุทธเมตตา D424 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. เจ้าคณะภาค 6 และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร เป็นประธานเปิดเวทีถอดบทเรียน…

“ต้อนรับปฏิสันถารนิสิตชาวต่างประเทศ ชั้นปีที่1 คณะพุทธศาสตร์เยี่ยมชมส่วนงานสนับสนุน กองกิจการนิสิต”

“ต้อนรับปฏิสันถารนิสิตชาวต่างประเทศ ชั้นปีที่1 คณะพุทธศาสตร์เยี่ยมชมส่วนงานสนับสนุน กองกิจการนิสิต” วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 14.39 น. ที่ห้องประชุม กองกิจการนิสิต A300 อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา…

“ประชุมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต ครั้งที่๑/๒๕๖๖”

“ประชุมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต ครั้งที่๑/๒๕๖๖” วันนี้ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต ห้อง A๓๐๐ อาคารเรียนรวม โดยมีพระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในที่ประชุม…

“นิสิตจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปฏิคมภายในประเทศ…

“นิสิตจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปฏิคมภายในประเทศ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกเหล่าพี่ๆบัณฑิตและผู้มาร่วมงานพิธีประสาทปริญญาประจำปี 2565” —————————– วันที่ 2-14 ธันวาคม 2565 —————————– เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน…

“อธิการบดี มจร นำนิสิตหอพักทำวัตร สวดมนต์ และตรวจเยี่ยมนิสิตหอพักประจำเดือน พฤศจิกายน “

"อธิการบดี มจร นำนิสิตหอพักทำวัตร สวดมนต์ และตรวจเยี่ยมนิสิตหอพักประจำเดือน พฤศจิกายน " วานนี้ 26 พ.ย.2565 เวลา 09.00 น. ที่หอพักนิสิตนานาชาติ B มจร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี…

“ประชุมคณะกรรมการหอพักนิสิต ครั้งที่ 1/2565”

"ประชุมคณะกรรมการหอพักนิสิต ครั้งที่ 1/2565" วานนี้ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต A 300 อาคารเรียนรวมชั้น 3 มจร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระพระเดชพระคุณพระเทพเวที, รศ.ดร.…

“ประชุมคณะกรรมการปฏิคมภายในประเทศ ครั้งที่ 1/2565”

"ประชุมคณะกรรมการปฏิคมภายในประเทศ ครั้งที่ 1/2565" วานนี้ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต A 300 อาคารเรียนรวมชั้น 3 มจร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และระบบ Zoom ออนไลน์ พระเดชพระคุณพระเทพเวที,…

“ประชุมพิจารณากรอบงบประมาณโครงการปฏิบัติธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ตามมติคณะกรรมการปฏิบัติธรรม”

“ประชุมพิจารณากรอบงบประมาณโครงการปฏิบัติธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ตามมติคณะกรรมการปฏิบัติธรรม” 15พ.ย.65)เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมA300 กองกิจการนิสิต พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต…