มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Browsing Category

งานทุนการศึกษา กยศ.

นิสิตทุนเล่าเรียนหลวง กับกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ

"นิสิตทุนเล่าเรียนหลวง กับกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ" วันนี้ (4มี.ค.62) ที่ห้องประชุมเธียร์เตอร์ โซน D พระราชวรมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นิสิตทุนเล่าเรียนหลวง…

มจร.ขอนิมนต์/เจริญพรเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และศิษย์เก่า ร่วมถวายสักการะ…

มจร.ขอนิมนต์/เจริญพรเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และศิษย์เก่า ร่วมถวายสักการะ เนื่องในโอกาสงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖๓ ปี "พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต, ป.ธ.๙, ศ.ดร.)" กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค ๒,…

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและคณะทำงานโครงการทุนเล่าเรียนหลวง เข้าพบอธิการบดี เยี่ยมชม มจร

"คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและคณะทำงานโครงการทุนเล่าเรียนหลวง เข้าพบอธิการบดี เยี่ยมชม มจร และหารือการดำเนินกิจกรรมทุนเล่าเรียนหลวงตามพระราโชบาย" เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. ที่สำนักงานอธิการบดี มจร…

ทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช(วาสนมหาเถระ)

ทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช(วาสนมหาเถระ) เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

พระราชวรมุนี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่มีการเรียนดี…

เมื่อวันที่10ม.ค.2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพุทธเมตตา ชั้น 4 อาคารเรียนรวม มจร พระราชวรมุนี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นประธาน มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่มีการเรียนดี มีคุณธรรม…

มอบทุนการศึกษา ของ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนกันยายน 2559 ณ ห้องประชุม A300 กองกิจการนิสิต ----------------------------------------------------- พระมหาประยูร โชติวโร…

ประชุมคณะกรรมการกองทุนพระพรหมบัณฑิต

4 ก.ย.59 เวลา18.30 น. พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ประชุมคณะกรรมการกองทุนพระพรหมบัณฑิต โดยมีพระเดชพระคุณพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธาน…

ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไน

                  � ด้วย กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่า รัฐบาลบรูไน ดารุสซาลามมีโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 ระดับอุดมศึกษา จำนวน 5 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อที่สถาบันอุดมศึกษาในบรูไน…