มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Browsing Category

งานประกันคุณภาพภายใน

“กองกิจการนิสิต รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2561”

"กองกิจการนิสิต รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2561" วันนี้ (2 ก.ค.2562) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี พระสิริชัยโสภณ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.ยุทธนา ประณีต กรรมการ…

การให้ความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิต มจร ปีการศึกษา 2561

"การให้ความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิต มจร ปีการศึกษา 2561" เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2562 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมเธียร์เตอร์ โซน D อาคารเรียนรวม มจร กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับคณะทั้ง 4 คณะ…

แลกเปลี่ยนรู้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS

"แลกเปลี่ยนรู้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS " เมื่อวันที่ 6 ก.ย.2561 เวลา 13.00 น. กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ ระบบ MIS บริหารงบประมาณซึ่งเป็นระบบ MIS…

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนางาน

“แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนางาน” เมื่อวันพุธที่ 22 ส.ค. 2561 ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต โซน A อาคารเรียนรวม มจร อยุธยา กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรม”แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ “…

ประชุมบุคลากรกองกิจการนิสิต ครั้งที่4/2561

“ประชุมบุคลากรกองกิจการนิสิต ครั้งที่4/2561” เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต ประชุมบุคลากรกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่4/2561 เพื่อติดตามและดำเนินงานตามนโยบายพระเดชพระคุณพระราชวรมุนี,ดร.(พล…

กองกิจการนิสิตรับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงาน

“กองกิจการนิสิตรับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงาน” วันที่11 ก.ค.2561 ณ ห้อง 300 ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารเรียนรวมโซน A มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กองกิจการนิสิต รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการ…

นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มจร รุ่นที่ 63 ภาคเหนือ 326 รูป ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน 1 ปี ก่อนรับปริญญา

“นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มจร รุ่นที่ 63 ภาคเหนือ 326 รูป ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน 1 ปี ก่อนรับปริญญาพบปฏิบัติงานสนองงานคณะสงฆ์ ยันพร้อมเดินเครื่องเต็มสูบ ทำงานต่อยอดบูรณาการตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา หวังร่วมสร้างพุทธศาสน์ ดำรงศีลธรรม…

ชมรมนักศึกษาสงฆ์ลาว

"ชมรมนักศึกษาสงฆ์ลาว" เมื่อวันที่28 ก.พ.2561 เวลา 13.00น. ณ ห้องสันติศึกษา พระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดการประชุมชมรมนักศึกษาสงฆ์ลาว และบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การพำนักอยู่ในประเทศไทยของนักศึกษาต่างประเทศ"…

บริการวิชาการ บริหารศรัทธา สปสช.เขต 3

"บริการวิชาการ บริหารศรัทธา สปสช.เขต 3" เมื่อวันที่28ก.พ.2561 เวลา 10-11.00 น. ที่ห้องประชุมหน่วยวิทยบริการ วัดบรมธาตุ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดบรมธาตุ ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร พระมหาประยูร…

นิสิตกับการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา2560

"นิสิตกับการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา2560" 19ก.พ.2561 เวลา09.30น. เธียร์เตอร์ โซน C กองกิจการนิสิต ร่วมกับคณะ 4 คณะ จัดโครงการให้ความรู้และทักษะประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต ชั้นปีที่ 1 มีพระมหาราชัน จิตฺตปาโล…