มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Browsing Category

งานการปฏิบัติศาสนกิจนิสิต

“ผอ. กองกิจฯ บรรยายเรื่อง แนวปฏิบัติในการปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ”

วันนี้ (30มี.ค.65) เวลา 10.30 -11.30 น. ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์ ได้รับโอกาสจากพระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ นิมนต์เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ เรื่อง “กระบวนการปฏิบัติศาสนกิจให้ประสบความสำเร็จ” โครงการปัจฉิมนิเทศ…

“กองกิจการนิสิต ร่วมกับ สสส. ประชุมหารือแนวทางพัฒนาศักยภาพพระนิสิต ส่วนกลาง วังน้อย”

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๖๖๕ ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต A300 โดยพระมหาประยูร โชติวโร ผอ.กองกิจการนิสิตเป็นประธาน ประชุมหารือแนวทางพัฒนาศักยภาพพระนิสิต ส่วนกลาง ภายใต้…

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร เปิดการอบรมพระนิสิตจิตอาสาเพื่อการปฏิบัติศาสนกิจ ภาคอีสาน…

วันนี้ (11 มีนาคม 2565) เวลา 09.00 น. ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์ พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. เจ้าคณะภาค 6 และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร เป็นประธานเปิดการอบรมพระนิสิตจิตอาสาเพื่อการปฏิบัติศาสนกิจ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี…

“ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานบริการสังคม ครั้งที่ 1/2565”

วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารเรียนรวม และระบบ Zoom Meeting เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน นโยบายของมหาวิทยาลัย และพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร…

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกลไกคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน นโยบายของมหาวิทยาลัย และพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร. โดย พระมหาประยูร โชติวโร ผอ.กองกิจการนิสิต เป็นประธาน กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี…

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ 3/2564”

วันนี้(5ก.ค.2564) เวลา 13.00 น. พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และเจ้าคณะภาค 6 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีวาระที่สำคัญเกี่ยวกับกำกับ ติดตาม…

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานประชุมคกก.วินัยนิสิต มจร ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ์ Zoom…

วันนี้ (29 เม.ย.64) เวลา 13.30 น. ประชุมคกก.วินัยนิสิต ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน การนี้มีคณะกรรมการฯ เช่น พระโสภณวชิราภรณ์,ดร.…

“ผอ.กองกิจการนิสิต ต้อนรับปฏิสันถาร…

วานนี้ (28 เม.ย.64) เวลา 13.00 น. ที่หอพักนิสิตนานาชาติ B ได้รับมอบหมายจากพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้การต้อนรับปฏิสันถาร สพ.ญ.ดร.รัตนพร ตั้งวังวิวัฒน์ นายเจษฎากร ศรีไพรสนธิ์ จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,…

“ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต มจร ครั้งที่1/2564”

วันนี้(22ม.ค.64)เวลา13.30 น.ที่ห้องประชุมกองกิจการนิสิต และผ่านระบบZOOM ออนไลน์ ได้มีการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ประจำกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่1/2564…