มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“การพัฒนาการปฏิบัติศาสนกิจกับการสร้างสุขภาวะทางปัญญาให้องค์กรวัดและชุมชน”

1,157
วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องพุทธเมตตา D424 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. เจ้าคณะภาค 6 และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร เป็นประธานเปิดเวทีถอดบทเรียน “การพัฒนาการปฏิบัติศาสนกิจกับการสร้างสุขภาวะทางปัญญาให้องค์กรวัดและชุมชน”โดยกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี กับโครงการพัฒนาพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาในองค์กรวัดและชุมชน ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิตของแต่ละส่วนงานเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
การนี้ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและวิธีการทำงาน มีบทเรียนและต้นแบบ ได้เห็นภาพของปฎิบัติศาสนกิจสนองงานคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน แนวทางในการสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่าย การบูรณาการการปฏิบัติศาสนกิจกับการบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาให้กับองค์กรสงฆ์และชุมชน ขออนุโมทนาและขอบคุณทุกฝ่าย