มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานปฐมนิเทศนิสิตทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปีการศึกษา 2565”

233
วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.30น. ที่อาคาร 72 ปีพระวิสุทธาธิบดี (หอฉัน ชั้น 4 ) มจร ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเดชพระคุณพระเทพเวที, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตเมตตา เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2565
การนี้ มีพระมหาประยูร โชติวโร,ดร.ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ถวายรายงาน ว่า การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายทุนเล่าเรียนหลวงพระราชทาน สำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมีการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริที่นิสิตทุนเล่าเรียนหลวงจะต้องไปดำเนินการร่วมกันในอนาคต
พระเทพเวที กล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า …การที่ทุกท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็นนิสิตทุนเล่าเรียนหลวง นับเป็นความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติประวัติแก่ตนเอง สถาบันและวงศ์ตระกูลท่านจงมีความภาคภูมิใจและมีความกตัญญูกตเวทีทำหน้าที่นิสิตทุนให้ดีงามตามพระพุทธพจน์ที่ว่า ”จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย ฯลฯแปลว่า ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไป เพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจำนวนมาก เพื่อเกื้อกูลอนุเคราะห์แก่ชาวโลกและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการถวายทุนการศึกษาพระราชทานให้เป็นไปเพื่อความเจริญงอกงาม และความเป็นผู้รู้แจ้งแทงตลอด ในพระสัทธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง ดังพระบาลีว่า “พุทธสาสเน วิรุณโห” ผู้รุ่งเรืองในพระศาสนา นั่นเอง “