มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ผอ.กองกิจการนิสิต ประชุมนิสิตนานาชาติ”

วันนี้ (22ก.ย.2565) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลสิทธาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล มจร อยุธยา ร่วมประชุมนิสิตนานาชาติ โดยมีพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธาน การนี้ มีผู้แทนนิสิตนานาชาติ…

“ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่7/2565”

“ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่7/2565” —————————– วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต —————————– เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน นโยบายของมหาวิทยาลัย…

“หอพักนิสิตนานาชาติจัดกิจกรรมนิสิตสัมพันธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตและหอพัก”

ช่วงบ่าย วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรม อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ เอ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน นโยบายของมหาวิทยาลัย และนโยบายของพระเทพเวที,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร โดยมีพระมหาราชัน…

“อธิการบดีฯตรวจเยี่ยม และให้โอวาทแก่นิสิตผู้ร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตหอพักนิสิตนานาชาติ ๒๕๖๕”

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรม อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ เอ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตหอพักนิสิตนานาชาติ ๒๕๖๕โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี…

“องค์กร/สภานิสิต รับโอวาทจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต”

วานนี้ ๘ กันยายน ๒๖๕๖ ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน นโยบายของมหาวิทยาลัย และพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร โดย พระครูพิมลสรกิจ นักวิชาการศึกษา…

“ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่6/2565”

----------------------------- วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต ----------------------------- เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน นโยบายของมหาวิทยาลัย และพระเทพเวที,รศ.ดร.…

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีคุณสมบัติเป็นนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๖๘

เพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตระดับปริญญาตรี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รุ่นที่ 68 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย…

“ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่5/2565”

“ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่5/2565” -------------------------------------------------------- 8 ต.ค.65 เวลา 14.30 น. --------------------------------------------------------- ณ…

ผ่อนผันทหาร ปี 2565

นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ ผู้ที่เกิด พ.ศ.2545 ต้องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียม 1. สำเนาใบ สด. 9 (2ชุด) 2. สำเนาใบ สด. 35 (2ชุด) 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือสุทธิ (2ชุด) 4.…