มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ความเมตตาของพระเทพเวที,รศ.ดร.”

“ความเมตตาของพระเทพเวที,รศ.ดร.” วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. พระเทพเวที,รศ.ดร. เจ้าคณะภาค ๖ เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร เมตตารับอาราธนามาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายเรื่อง…

“รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานปิดการปฐมนิเทศนิสิตทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปีการศึกษา…

วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 19.30 น. ที่อาคาร 72 ปีพระวิสุทธาธิบดี (หอฉัน ชั้น 4 ) มจร ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเดชพระคุณพระราชวัชรสารบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเมตตา…

“นิสิตทุนเล่าเรียนหลวง กับโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ”

วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. พระมหาประยูร โชติวโร,ดร. รก.ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และพระมหาเสรีชน นริสฺสโร,ดร. รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร เป็นวิทยากรกระบวนกร ประชุมเชิงปฏิบัติการ "นิสิตทุนเล่าเรียนหลวง…

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานปฐมนิเทศนิสิตทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปีการศึกษา…

วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.30น. ที่อาคาร 72 ปีพระวิสุทธาธิบดี (หอฉัน ชั้น 4 ) มจร ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเดชพระคุณพระเทพเวที, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตเมตตา…

“การพัฒนาการปฏิบัติศาสนกิจกับการสร้างสุขภาวะทางปัญญาให้องค์กรวัดและชุมชน”

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องพุทธเมตตา D424 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. เจ้าคณะภาค 6 และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร เป็นประธานเปิดเวทีถอดบทเรียน…

“ต้อนรับปฏิสันถารนิสิตชาวต่างประเทศ ชั้นปีที่1 คณะพุทธศาสตร์เยี่ยมชมส่วนงานสนับสนุน กองกิจการนิสิต”

“ต้อนรับปฏิสันถารนิสิตชาวต่างประเทศ ชั้นปีที่1 คณะพุทธศาสตร์เยี่ยมชมส่วนงานสนับสนุน กองกิจการนิสิต” วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 14.39 น. ที่ห้องประชุม กองกิจการนิสิต A300 อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา…

“ประชุมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต ครั้งที่๑/๒๕๖๖”

“ประชุมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต ครั้งที่๑/๒๕๖๖” วันนี้ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต ห้อง A๓๐๐ อาคารเรียนรวม โดยมีพระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในที่ประชุม…

“นิสิตจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปฏิคมภายในประเทศ…

“นิสิตจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปฏิคมภายในประเทศ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกเหล่าพี่ๆบัณฑิตและผู้มาร่วมงานพิธีประสาทปริญญาประจำปี 2565” —————————– วันที่ 2-14 ธันวาคม 2565 —————————– เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน…