มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดการประชุมผู้นำนิสิต มจร ทั่วประเทศ ชื่มชม หวังนิสิตเป็นต้นแบบและตัวกลางประสานความต้องการและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย”

131
วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์ พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดการประชุมร่วมระหว่างประธานสภานิสิต และนายกองค์กรบริหารนิสิต ทั้งในส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ทั่วประเทศ โดยได้กล่าวเปิดและให้โอวาทตอนหนึ่งว่า ขออนุโมทนาและชื่นชมองค์กรนิสิต โดยท่านประธานสภานิสิต นายกองค์กรบริหารนิสิต ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จากคำกล่าวรายงานของท่านประธานสภานิสิต แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและจิตอาสาในการทำงานเพื่อส่วนร่วมของผู้นำนิสิต และเป็นการดำเนินการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้่งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารขององค์กรนิสิต มีครบทุกภาคส่วน
การดำเนินการขององค์กรนิสิต มีวัตถุประสงค์(1)เพื่อให้ผู้นำนิสิตหรือองค์กรนิสิตได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตของมหาวิทยาลัย และสถาบันอื่น(2) เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นิสิต และปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสถาบันร่วมกัน(3)เพื่อให้นิสิตได้บำเพ็ญประโยชน์และเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัย (4)เพื่อจัดทำวารสารและเอกสารทางวิชาการ (5)เพื่อสงเคราะห์และบริการนิสิต(6)เพื่อสนองงานตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การประชุมในวันนี้ จึงเป็นการดำเนินการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ข้อที่ 32 ให้มีการประชุมร่วมระหว่างประธานสภานิสิตและนายกองค์กรบริหารนิสิต ทั้งในส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ เพื่อเป็นการกำหนดนโยบาย การทำงานร่วมกันในระหว่างองค์กรนิสิตส่วนกลางและภูมิภาค จึงขอชื่นชมและอนุโมทนากับผู้นำนิสิตทุกท่าน หลังจากนั้น ท่านประธานสภานิสิต ส่วนกลางได้ดำเนินการตามวาระการประชุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ วาระแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งประธานสภานิสิต รองประธานสภานิสิต,โครงการกิจกรรม “BIG CLEANING DAY” ครั้งที่ 1 , งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 136 ปี มหาจุฬาฯ และ วาระที่ 4 เรื่อง รายงานการดำเนินงานกิจกรรมของนิสิต (ส่วนกลาง) ที่ผ่านมา การรายงานจากองค์กรนิสิตจาก วข.ขอนแก่น วข.นครราชสีมา เป็นต้น หลังจากนั้น ได้ร่วมเสนอแนวทางในการทำงานร่วมกัน การกำหนดการประชุมร่วมกันในทุกเดือน และการนำเสนอผลการดำเนินงานของ 4 พื้นที่ (วข.เชียงใหม่ วส.ลำปาง วส.ชลบุรี และวข.หนองคาย) ในการประชุมวาระหน้าวันที่ 26 กันยายน 2566 เพื่อติดตามและหนุนเสริมการทำงานร่วมกันและกล่าวปิดการประชุมนำบูชาพระรัตนตรัยในเวลา 15.19 น.