มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อธิการบดีเมตตาเปิดโครงการ พิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

121
อธิการบดีเมตตาเปิดโครงการ พิธีเปิดการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
วันนี้ (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ) เวลา ๑๓.๓๐ น.พระเดชพระคุณพระพรหมวชิราธิบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้ พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ พิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีทุกคณะทุกชั้นปี ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้ง กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจและให้พรชัยมงคล เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นแนวทางในการศึกษาและปฏิบัติสำหรับนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ
การนี้พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตมอบหมายให้ พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นผู้แทนต้อนรับองค์อธิการบดี พร้อมทั้งกล่าวถวายรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ถวาย เครื่องกัปปิยภัณฑ์ดอกไม้ และผ้าไตร และมีรองผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ในส่วนงานต่างๆ และนิสิตเข้าร่วมถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณในครั้งนี้ด้วย
พระเดชพระคุณองค์อธิการบดีเมตตากล่าวให้โอวาทแก่นิสิตทุกชั้นปีที่เข้าร่วมโครงการโดยให้ตระหนักถึงความเป็นนิสิต มจร และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเคารพเชื่อฟังครูบาอาจารย์ เมื่อเวลาผ่านไปในแต่ละปีๆนิสิตก็จะได้เรียนรู้วิชาใหม่ๆและได้ครูบาอาจารย์เพิ่มมากขึ้นตามลำดับจึงเรียกว่าเป็นศิษย์มีครู ศิษย์มีครูต้องมี ระเบียบวินัยและรู้จักการวางตัว เคารพกฎระเบียบ กติกาทางสังคมด้วย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติให้ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ดำเนินกิจกรรมโครงการ พิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยกองกิจการนิสิต ได้ดำเนินการและจัดโครงการนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญศักดิ์ศรีของความเป็นนิสิตที่มีความสำคัญในฐานะเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องปฏิบัติตามหลักตรีลักษณ์ คือ “ความรู้ดี มีคุณธรรม นำสันติสุข” อันเป็นหลักการปฏิบัติอันสำคัญของนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อให้เติบโตเป็นศาสนาทายาทที่ดีด้วย สามารถนำความรู้หลักธรรมที่ได้จากการเรียนในห้องเรียน เข้าสู่การฏิบัติรู้แจ้งชัดหลักธรรม น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและสำเร็จการศึกษาดังความปรารถนา
กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ขอบคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ในส่วนงานต่างๆ และนิสิต ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปีที่ได้เข้าร่วมโครงการเปิดการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖