มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตเมตตาตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต มจร และบรรยายพิเศษ

120
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตเมตตาตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต มจร และบรรยายพิเศษ
วันนี้ (๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ) เวลา ๑๓.๓๐ น.พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.อธิการบดี มอบหมายให้
พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประธานโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต เมตตาเมตตาตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต มจรสำหรับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ ๑ และนิสิตเทียบโอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๗ -๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ อาคาร ๗๒ ปีพระวิสุทธาธิบดี(อาคารหอฉันชั้น ๓ )มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ “ อัตลักษณ์ในความเป็นนิสิต มจร “ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและปฏิบัติสำหรับนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ
การนี้มีพระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ถวาย เครื่องกัปปิยภัณฑ์และผ้าไตร และมีรองผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนิสิตจิตอาสาเข้าร่วมถวายการต้อนรับในครั้งนี้ด้วย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติให้กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต มจร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยกองกิจการนิสิต ได้ดำเนินการและจัดโครงการนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของอัตลักษณ์นิสิตที่มีความสำคัญในฐานะเป็นนิสิตของมหาสิทยาลัย ซึ่งต้องปฏิบัติตามหลักตรีลักษณ์ คือ “ความรู้ดี มีคุณธรรม นำสันติสุข” อันเป็นหลักการปฏิบัติอันสำคัญของนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อให้เติบโตเป็นศาสนาทายาทที่ดีด้วย
เครดิตภาพ :
กิตติธัช ขอพึ่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารนิสิต