มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มจร จัดอบรมให้ความรู้ทักษะด้านการระงับอัคคีภัย ให้กับนิสิตหอพัก

299
กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มจร จัดอบรมให้ความรู้ทักษะด้านการระงับอัคคีภัย ให้กับนิสิตหอพัก
วันนี้ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และประธานคณะกรรมการหอพักนิสิต มอบหมายให้ พระครูชิโนวาทธำรง,ดร. รองผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตปฏิบัติหน้าที่ เป็นประธานเปิด “โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันภัยและการระงับอัคคีภัยในอาคารหอพักนิสิต” กองกิจการนิสิตสำนักงานอธิการบดี ร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัดแบทไฟร์ เทรนนิ่งเซอร์วิส จำกัด โดยมีนายเอกริน เอี่ยมพ่อค้า วิทยากรผู้มีความรู้เกี่ยวกับการระงับอัคคีภัยเข้ามาถวายความรู้ แก่พระนิสิตที่พักอาศัยในหอพักนิสิตนานาชาติจัดสถานที่ ชั้น G อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ A ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น.
การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ในการดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อให้นิสิตสามารถเอาตัวรอดเมื่อเผชิญกับสถานการณ์เพลิงไหม้ เพื่อให้นิสิตช่วยเฝ้าระวังอัคคีภัยภายในพื้นที่อาคารหอพักนิสิตโดยภาคเช้าเป็นการบรรยายด้านทฤษฎีและให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของไฟ กระบวนการเกิดอัคคีภัย ส่วนภาคบ่ายมีการฝึกอบรมและสาธิตวิธีการควบคุมเพลิงไหม้เบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการดับเพลิง มีนิสิตหอพักนานาชาติ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นประมาณ ๑๕๐ รูปคน