มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ความเมตตาของพระเทพเวที,รศ.ดร.”

182
“ความเมตตาของพระเทพเวที,รศ.ดร.”
วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. พระเทพเวที,รศ.ดร. เจ้าคณะภาค ๖ เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร เมตตารับอาราธนามาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายเรื่อง “Buddhadhamma in English ” แก่ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา
การนี้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ถวายการปฏิสันถารต้อนรับ ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. มา ณ โอกาสนี้ ฯ
ข่าว: วิทยาลัยพระธรรมฑูต