มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานปิดการปฐมนิเทศนิสิตทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปีการศึกษา 2565”

106
วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 19.30 น. ที่อาคาร 72 ปีพระวิสุทธาธิบดี (หอฉัน ชั้น 4 ) มจร ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเดชพระคุณพระราชวัชรสารบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเมตตา เป็นประธานปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2565
การนี้ มีพระมหาประยูร โชติวโร,ดร.ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ถวายรายงาน ว่า การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายทุนเล่าเรียนหลวงพระราชทาน สำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมีการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริที่นิสิตทุนเล่าเรียนหลวงจะต้องไปดำเนินการร่วมกันในอนาคต
พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า …ในนามพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ ดร.พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี ขออนุโมทนาชื่นชมกับทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนิสิตทุนเล่าเรียนหลวง นับเป็นความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติประวัติแก่ตนเอง สถาบันและวงศ์ตระกูลท่านจงมีความภาคภูมิใจและมีความกตัญญูกตเวทีทำหน้าที่นิสิตทุนให้ดีงาม โดยเฉพาะ 3 สถาบันหลัก คือ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยความทุกท่านมีคุณสมบัติและผ่านการคัดเลือกมาแล้ว จึงเชื่อว่าทุกท่านจะทำหน้าที่ของตนให้ดีทั้งกาศึกษาเล่า กิจกรรมพัฒนานิสิต ร่วมถึงช่วยส่งเสริมพระพุทธศาสนา และทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของประเทศ สถาบันพระมหากษัตริย์มีความเกี่ยวข้องกับ มจร เรา ขอให้ทุกท่านได้ตระหนักในการทำหน้าที่ของตนเองให้ดี ในวันพรุ่งนี้ทุกท่านจะได้เข้าร่วมพิธีถวายทุนเล่าเรียนหลวงพระราชทาน สำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ