มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“นิสิตทุนเล่าเรียนหลวง กับโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ”

165
วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. พระมหาประยูร โชติวโร,ดร. รก.ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และพระมหาเสรีชน นริสฺสโร,ดร. รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร เป็นวิทยากรกระบวนกร ประชุมเชิงปฏิบัติการ “นิสิตทุนเล่าเรียนหลวง กับโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ”
ในการชี้แจงวิทยาการได้ชี้ให้เห็นถึงความเป็นมาและความสำคัญของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ว่าเป็นโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้รับการทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัย พระปริยัติธรรมให้ลึกซึ้งแตกฉาน มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ และนำไปเผยแผ่เพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและความคิดในการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชน
การประชุมกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม นำกระบวนกรโดย พระมหาเสรีชน นรินฺสโร,ดร. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และพระมหาประยูร โชติวโร,ดร. รักษาการผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้ชี้แจงและให้แนวทางการจัดทำโครงการและกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ โดยนำหลักคิดและกระบวนการทำ CCS project มาแบ่งปันกับพระสงฆ์นิสิตทุนโครงการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงหลักการและเหตุผลโดยมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประเด็นสำคัญคือ (1) ความเป็นมา (2) สภาพปัญหา ความต้องการ (แก้ไข ป้องกัน พัฒนา) ปัญหาคืออะไร เกิดกับใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ / สาเหตุมาจากอะไร มากน้อยเเค่ไหน และ (3) ความจำเป็น เร่งด่วน ต้องทำอะไร ทำแล้วแก้ปัญหาหรือพัฒนาอย่างไร ถ้าไม่ทำจะเกิดผลอย่างไร?
จากการประชุมกลุ่มย่อย และการรายงานแต่ละกลุ่ม พบว่า นิสิตทุนเล่าเรียนหลวงทราบความเป็นมาของโครงการว่าเป็นโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้รับการทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัย พระปริยัติธรรมให้ลึกซึ้งแตกฉาน มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ และนำไปเผยแผ่เพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและความคิดในการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชน เป็นทุนระดับอุดมศึกษา (แบบต่อเนื่อง) ด้านพุทธศาสตร์ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก และ เป็น 1 ใน 5 ประเภททุน ที่ฝ่ายกิจการนิสิต มจร ได้จัดปฐมนิเทศนิสิตทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2565 และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นิสิตทุนเล่าเรียนหลวงกับโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ”
การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อให้นิสิตทุนเล่าเรียนหลวงได้ร่วมกำหนดโครงการหรือกิจกรรม โดยใช้รูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อสร้างความสัมพันธ์กันด้วยความสมัครใจของทุกฝ่ายที่เรียก “เครือข่าย” เพื่อร่วมกันในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การกำหนดวัตถุประสงค์นิสิตชี้ให้เห็นว่า หลังจากนี้นิสิตจะไปจัดทำโครงการ/กิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใคร เช่น ระบุกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม คือใคร เป็นพระสงฆ์ เยาวชน หรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ และแสดงให้เห็นถึงประโยชน์หรือคุณค่าที่ได้รับเป็นอย่างไร? เช่น มีความรู้ มีความเข้าใจ มีความสามารถปฏิบัติได้ นำไปใช้ประโยชน์
ขอชื่นชมในโอกาส ความสามารถ และความรู้ของทุกรูปด้วยใจจริงที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของโครงการฯ ด้วยคุณลักษณะทั้งด้านศีลาจารวัตร จรณะเรียบร้อย วิริยุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียน (อัตตหิตสมบัติ) และมีจิตอาสา (ปรหิตปฏิบัติ) พัฒนาศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นหลักทางจิตใจและความคิดของประชาชนสืบไป