มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีคุณสมบัติเป็นนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๖๘ (ทุกส่วนการศึกษา)

3,094

เพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตระดับปริญญาตรี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รุ่นที่ 68 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๙ และ ข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมติที่ประชุมคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัตินิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกประกาศ เรื่อง รายชื่อนิสิตผู้มีคุณสมบัติเป็นนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๖๘

ทั้งนี้ ให้นิสิตผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว ดำเนินการยื่นคำร้องขอปฏิบัติศาสนกิจตามขั้นตอนและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดปรากฎตามข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีกาศึกษา ๒๕๖๕ และปฏิทินกิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๖๘ ผ่านระบบปฏิบัติศาสนกิจ ตามลิงก์ด้านล่างนี้

ระบบปฏิบัติศาสนกิจ – กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี (mcu.ac.th)