มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่5/2565”

705
“ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่5/2565”
——————————————————–
8 ต.ค.65 เวลา 14.30 น.
———————————————————
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต มีการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่5/2564 ซึ่งเป็นการประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน นโยบายของมหาวิทยาลัย และพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร โดยมีพระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน มีประเด็นหารือที่สำคัญ เช่น การเข้าพรรษา การเลือกตั้งองค์กรนิสิต และกิจการอื่นภายใต้ความดูแลของกองกิจการนิสิต