มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“นิสิตนานาชาติ มจร อธิษฐานเข้าพรรษา ประจำปี 2565”

247
วันที่ 14 ก.ค.2565 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตนานาชาติ ได้แก่ ไทย เวียดนาม      ภูฎาน จีน เนปาล อินเดีย เมียนมาร์ ลาว ศรีลังกา และกัมพูชา จำนวน 351 รูป ที่ลงทะเบียนอธิษฐานจำพรรษา ณ ศาลาการเปรียญ ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ โดยมี พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร. ผู้อำนวยการกองกลางและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาฯ ,พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ,ดร. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาฯ,พระปลัดสรวิชญ์ อธิปญฺโญ ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มจร,พระสิริวรรณะ กองวิเทศสัมพันธ์ และ พระครูปลัดเฉลิมพร อภิวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาฯ เป็นต้น นำนิสิตนานาชาติประกอบพิธีอธิษฐานเข้าพรรษาโดยนำบูชาพระรัตนตรัย เจริญพระพุทธมนต์ และอธิษฐานเข้าพรรษาตามลำดับ
การนี้ พระปลัดสรวิชญ์ อธิปญฺโญ ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มจร ได้ชี้แจงแนวทางในการเข้าร่วมกิจกรรมอธิษฐานเข้าพรรษาประจำปีนี้เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของพระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศที่กำหนดให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตอธิษฐานเข้าพรรษา ณ ที่พักของนิสิตในแต่ละรูปที่ประจำอยู่ในแต่ละหอพักนิสิต

 

หลังจากนั้นได้พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร. ผู้อำนวยการกองกลาง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาฯ ได้กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตร และเจริญพุทธมนต์ตามลำดับ โดยมีผู้แทนกองกิจการนิสิตได้ชี้แจงหลักการสำคัญของการอยู่จำพรรษาตามพุทธบัญญัติ เพื่อชี้ให้นิสิตได้ตระหนักแลพปฏิบัติตามนโยบายของพระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ รวมถึงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร ได้ให้แนวทางในการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มากแก่นิสิตที่ได้ถือปฏิบัติมาตลอด พวกเราถือพระธรรมวินัยเป็นสำคัญ และกติการ่วมกันที่พวกเรากำหนด รวมแนวปฏิบัติต่างๆในการดูแลป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนตามมาตรการต่างๆของรัฐ มจรและมหาเถรสมาคมหลังจากนั้นได้ประกอบพิธีอธิษฐานเข้าพรรษาพร้อมกันและกล่าวบูชาพระรัตนตรัยในตอนท้ายเป็นอันเสร็จพิธี

 

ข่าวโดย: กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิต กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี