มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกลไกคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ

221

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน นโยบายของมหาวิทยาลัย และพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร.

โดย พระมหาประยูร โชติวโร ผอ.กองกิจการนิสิต เป็นประธาน

กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกลไกคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ผ่านระบบ Zoon Meeting