มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ผอ. กองกิจการนิสิตฯ ติดตามดูแลสวัสดิการ และความเป็นอยู่แก่นิสิตต่างประเทศระหว่างศึกษาด้านพระพุทธศาสนาในประเทศไทย”

168
วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๔
เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน นโยบายของมหาวิทยาลัย และพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร.
พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต สอบถามความเป็นอยู่ของนิสิตเมียนมาร์ ในโอกาสที่ผู้แทนนิสิตเมียนมาร์ขอเข้าพบและขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ได้อนุเคราะห์เรื่องที่พักให้กับนิสิตชาวเมียนมาร์ ทั้งนี้ ผอ. กองกิจการนิสิตได้สอบถามถึงความเป็นอยู่ในหอพัก และสถานการณ์ทั่วไปของนิสิตที่ยังอยู่ในประเทศเมียนมาร์ ร่วมถึงการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Phramaha Prayoon Chotivaro, Director of the Student Affairs Division Questioning the well-being of Myanmar students. On the occasion that the Myanmar Student Representative asked to meet and thank the university for providing accommodation for Myanmar students, the Director of Student Affairs Division concern about the living in the dormitory. and the general situation of students who are still in Myanmar and who are living in Mahachulalongkornrajavidyalaya University.