มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“มจร ส่วนกลาง บูรณาการหารือด้านอำนวยความสะดวกนิสิตต่างประเทศ”

"MCU discussions on facilitation of foreign students"

173

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต A๓๐๐ อาคารเรียนรวม ชั้น ๓
เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน นโยบายของมหาวิทยาลัย และพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร.
กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี นำโดย พระมหาประยูร โชติวโร, ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต หารือร่วมกับ กองวิเทศสัมพันธ์, สำนักทะเบียนและวัดผล, และวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) เกี่ยวกับการดำเนินงานเกี่ยวกับนิสิตต่างประเทศที่สนใจ และกำลังศึกษาพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำนวยความสะดวกทั้งด้านการศึกษาและความเป็นอยู่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามหลักกฎหมาย
Student Affairs Division, led by Phra Maha Prayoon Chotiwaro, Director of the Student Affairs Division, discussed with the International Affairs Division, the Office of Registration and Evaluation, and the International College of Buddhist Studies (IBSC) about the operations of interested foreign students. and studying Buddhism at Mahachulalongkornrajavidyalaya University Facilitate both education and well-being to be orderly and in accordance with the law
การนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย พ.ต.ท. ธวัชชัย นรินรัตน์ รอง ผกก. ตม.จ.อยุธยา และเจ้าพนักงาน ถวายความรู้เกี่ยวกับ พรบ. คนเข้าเมือง และคำแนะนำการเตรียมตัวก่อนเข้ามาศึกษาภายในประเทศไทยรวมถึงระเบีบยการพำนักอาศัยภายในประเทศไทย การหารือครั้งนี้เป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการเป็น “มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก” World University of Buddhism, WUoB.
This is courtesy of Immigration in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, led by Pol. Lt. Col. Tawatchai Narinrat, Deputy Superintendent of Immigration, Ayutthaya Province and officials Giving knowledge about the Immigration Act and advice on how to prepare before coming to study in Thailand, including the record of residence in Thailand.
This meeting is in accordance with the university’s vision of being “World University of Buddhism” WUoB.