มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“กองกิจการนิสิตฯ ทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2565”

87
“กองกิจการนิสิตฯ ทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2565”
วันที่ 7 มกราคม 2565
ผู้บริหารและบุคลากรกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี นำโดย พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร., พระมหาราชัน จิตฺตปาโล, ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกองกิจการนิสิต, พระมหาประยูร โชติวโร, ดร. ผอ. กองกิจการนิสิต และเจ้าหน้าที่รวมทั้งนิสิตจิตอาสา ร่วมเป็นเจ้าภาพและสมทบทุนค่าภัตตาหารถวายผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มจร. ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น 2