มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน นิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔”

522

วันนี้ (วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๐๐ น. ในช่วงเช้าเป็นการปฐมนิเทศนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี การนี้พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้พบปะกับนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน สร้างกำลังใจแก่โยคีผู้ปฏิบัติฯ พร้อมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและโยคีผู้ปฏิบัติธรรม และกล่าวถึงที่มาและประโยชน์ของการปฏิบัติวิปัสนากัมมัฏฐาน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกรูป/คน และเจ้าหน้าที่คณะพุทธศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ มจร เข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงทั้งออนไซต์ และออนไลน์

ในช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน ได้ร่วมประกอบพิธีเปิดโครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวันนี้เป็นนิสิตคณะพุทธศาสตร์, คณะครุศาสตร์ ซึ่งเข้าฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานรูปแบบออนไลน์ (Online) และในพื้นที่ (Onsite) ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีพระธรรมวชิรมุนี,วิ. รศ. ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ และเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ การนี้พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร และเจ้าคณะภาค ๖ ได้มอบหมาย พระมหาราชัน จิตฺตปาโล, ดร. ปฏิบัติหน้าที่แทนในการถวายรายงานต่อองค์ประธานในพิธี