มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผ่อนผันทหาร ปี 2564

604
นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ ที่มีอายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์ต้องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
***รีบดำเนินการภายในเดือน ธันวาคม นี้นะครับ 💂
รายละเอียดการยื่นเรื่องตามภาพเลยจ้า
เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียม
1. สำเนาใบ สด. 9 (2ชุด)
2. สำเนาใบ สด. 35 (2ชุด)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือสุทธิ (2ชุด)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (2ชุด)
5. หนังสือรับรองความเป็นนิสิต (ฉบับจริง)
***เซ็นต์รับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อทุกครั้ง
หมายเหตุ : นิสิตที่ไม่สามารถมายื่นเรื่องด้วยตนเองสามารถส่งเอกสารมาได้ที่
กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
อาคารเรียนรวม ชั้น 3 โซน A ห้อง A300
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา 13170
โทรศัพท์ 035-248000 ต่อ 8401 8402 8405 8406 8408

 

สามารถดาวน์โหลด เอกสารคำร้องได้ที่ไฟล์ด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสาร

File File size Downloads
pdf แบบฟอร์มขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร มจร 94 KB 61