มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“กองกิจการนิสิตนำนิสิตต่างประเทศที่เคยเป็นผู้ป่วยโควิด-19และรักษาหายแล้ว เข้ารับฉีดวัคซีน (AstraZeneca) เข็มที่2 ณ โรงพยาบาลศิริราช กทม.”

129

วันนี้ (24 พ.ย. 64) เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นิสิตและบุคลากรในหอพักนิสิต พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดี ได้มอบหมายให้กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ประสานอำนวยความสะดวกให้กับนิสิตในการรับวัคซีนตามนโยบายมหาวิทยาลัยและภาครัฐกำหนด

การนี้พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้มอบหมายให้พระธีรวีร์ คุตฺตจิตฺโต นักจัดการงานทั่วไป และทีมเจ้าหน้าที่กองกิจการ นิสิตเป็นผู้ประสานและอำนวยความสะดวกนำนิสิตชาวต่างประเทศเข้ารับวัคซีนต้านโควิด-19 เข็มที่2 (AztraZeneca) ณ โรงพยาบาลศิริราช แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 39 รูป ขออนุโมทนาและขอบคุณเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน