มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“นิสิตจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปฏิคมภายในประเทศ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกเหล่าพี่ๆบัณฑิตและผู้มาร่วมงานพิธีประสาทปริญญาประจำปี 2565”

51
“นิสิตจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปฏิคมภายในประเทศ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกเหล่าพี่ๆบัณฑิตและผู้มาร่วมงานพิธีประสาทปริญญาประจำปี 2565”
—————————–
วันที่ 2-14 ธันวาคม 2565
—————————–
เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน นโยบายของมหาวิทยาลัย และพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร
โดย พระมหาราชัน จิตฺตปาโล, ดร. ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พระมหาประยูร โชติวโร, ดร. รก.ผอ.กองกิจการนิสิต นำบุคลากรในสังกัด และนิสิตจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปฏิคมภายในประเทศ การนี้เหล่านิสิตอาสาได้มีส่วนร่วมตั้งแต่การเตรียมความพร้อมต่างๆ เช่น สถานที่พักเพื่อรับรองผู้มาร่วมพิธี รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกในวันพิธีประสาทปริญญา ทั้งการต้อนรับพระเถระ, แขกกิตติมศักดิ์, ผู้รับเข็มเกียรติคุณและผู้เข้าร่วมพิธี ทั้งยังดูแลความสะดวกในการใช้รถรางไปจนถึงหน่วยพยาบาลที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีพบผู้ป่วย การดำเนินงานต่างๆเสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย
กองกิจนิสิตขอขอบคุณนิสิตจิตอาสาทุกท่านที่มีส่วนร่วมเป็นอย่างยิ่งให้ภารกิจในครั้งนี้เสร็จสิ้นไปได้ด้วยความเรียบร้อย