มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ผอ. กองกิจฯ บรรยายเรื่อง แนวปฏิบัติในการปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ”

416

วันนี้ (30มี.ค.65) เวลา 10.30 -11.30 น. ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์ ได้รับโอกาสจากพระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ นิมนต์เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ เรื่อง “กระบวนการปฏิบัติศาสนกิจให้ประสบความสำเร็จ” โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 คณะสังคมศาสตร์ การนี้มีนิสิตชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมกิจกรรม…กราบขอบคุณในเมตตาที่ถวายโอกาสให้พบกับนิสิต

ที่มา Prayoon Deedee