มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีปฐมนิเทศนิสิตทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

423
มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์สำคัญ ๒ ประการ เพื่อให้พระนิสิตทุนเล่าเรียนหลวงได้ร่วมโครงการปฐมนิเทศและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศล และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชประสงค์สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โครงการกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเพื่อสนับสนุนพระภิกและสามเณรได้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูง จากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ เพื่อชี้แจง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตนของนิสิตทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยให้นิสิตได้ตระหนักในเกียรติภูมิและเกียรติศักดิ์ของความเป็นนิสิตทุนเล่าเรียนหลวง และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองค์กรของนิสิตที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เมตตาเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนิสิตทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และบรรยายเรื่อง “นิสิตทุนเล่าเรียนหลวง : พลังการทำงานและจิตวิญญาณเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตามลำดับเพื่อเป็นทิฏฐานุคติและเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและปฏิบัติตนของนิสิตสืบไป
จากนั้น พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร บรรยายเรื่อง “บทบาทนิสิตทุนเล่าเรียนหลวงกับโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทนิสิตทุนเล่าเรียนหลวง : พลังการทำงานจิตวิญญาณการทำงานเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” นำกระบวนการ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีกิจกรรมทำวัตร เจริญพระพุทธมนต์ ฟังธรรม และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนวิทยากรและพระวิปัสสนาจารย์จากสถาบันวิปีสนาธุระ ทั้งนี้ การดำเนินการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามที่ภาครัฐและมหาวิทยาลัยกำหนดโดยเคร่งครัด
ที่มา https://www.facebook.com/MCUTVChannel