มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานบริการสังคม ครั้งที่ 1/2565”

124
วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารเรียนรวม และระบบ Zoom Meeting
เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน นโยบายของมหาวิทยาลัย และพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร
พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจและคณะกรรมการ พัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานบริการสังคม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นนิสิตที่ผ่านการปฏิบัติศาสนกิจ
และปฏิบัติงานบริการสังคม รุ่นที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2564