มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“กองกิจการนิสิต และสถาบันวิปัสสนาธุระ เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวาย”พระธรรมสิทธิเวที”อดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม”

809
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ศาลาตรีมุข วัดสังเวชวิศยาราม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี และสถาบันวิปัสสนาธุระ เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย ”พระธรรมสิทธิเวที” อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒, อดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม,อดีตกรรมการและเลขานุการ ศ.ต.ภ. โดยสถาบันวิปัสสนาธุระ และกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี เป็นส่วนงานในกำกับของพระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร ซึ่งปัจจุบันพระเดชพระคุณดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะภาค ๖ และเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม
การนี้ พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร เมตตาเป็นประธานนำผู้บริหารทั้งสองส่วนงาน อาทิ พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต,พระมหาประยูร โชติวโร,ดร. ผู้อำนวยกองกิจการนิสิต,พระครูชิโนวาทธำรง,ดร. รองผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต,พระครูปลัดเจริญ วฑฺฒโน,ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการส่วนบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ, พระมหาวริทธิ์ธร วรเวที ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ,พระครูพิมลสรกิจ นักวิชาการศึกษา และนายสุรเชษฐ์ ตอรัมย์ รองผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นต้น ร่วมบริจาคปัจจัยบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมในครั้งนี้ จำนวน ๒๘,๐๐๐ บาท ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญ