มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผอ. กองกิจฯ ร่วมประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลผู้ขอรับทุนและติดตามประเมินผลผู้ได้รับทุนพระราชทาน

159
“ผอ. กองกิจฯ ร่วมประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลผู้ขอรับทุนและติดตามประเมินผลผู้ได้รับทุนพระราชทาน ครั้งที่ 1/2565 “
วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พระมหาประยูร โชติวโร ผอ. กองกิจการนิสิต ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลผู้ขอรับทุนและติดตามประเมินผลผู้ได้รับทุนพระราชทาน ครั้งที่ 1/2565 (ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงาน)โดยมีนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธาน มีผู้แทนทำเนียบองคมนตรี ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้แทน มจร และ มมร พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม
การนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับพระราชทาน กระบวนการนำส่งข้อมูล การจัดทำแผนประจำปี แบบฟอร์มต่าง ๆ และการออกแบบโปรแกรมจัดเก็บข้อมูล ในฐานะผู้แทน มจร ได้ให้ข้อมูล รับทราบหลักการและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของทุนเล่าเรียนหลวงต่อไป