มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ผอ.กองกิจการนิสิตฯ ร่วมเป็นกรรมการสัมภาษณ์พระธรรมทูตสายต่างประเทศ มจร รุ่นที่ ๒๘”

282
๕ มี.ค. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ณ อาคารเรียนรวม มจร จ.พระนครศรีอยุธยา พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก), ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธาน พระมหาประยูร โชติวโร ผอ.กองกิจการนิสิตฯ ร่วมเป็นอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าอบรมในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มจร รุ่นที่ 28 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าอบรมเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ วิทยาลัยพระธรรมทูต โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) จัดให้มีการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ปีละ ๑ ครั้ง สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต และ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มจร
กองกิจการนิสิตฯ ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มจร รุ่นที่ 28 ซึ่งประกาศผลแล้วเป็นที่เรียบร้อย