มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร เปิดการอบรมพระนิสิตจิตอาสาเพื่อการปฏิบัติศาสนกิจ ภาคอีสาน ชื่นชมพระนิสิตมีจิตอาสาช่วยงานคณะสงฆ์ หวังรุ่น 68 เน้นทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาให้กับชุมชน”

83
วันนี้ (11 มีนาคม 2565) เวลา 09.00 น. ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์
พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. เจ้าคณะภาค 6 และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร เป็นประธานเปิดการอบรมพระนิสิตจิตอาสาเพื่อการปฏิบัติศาสนกิจ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่งานกิจการนิสิต และพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 68 ในพื้นที่ 12 วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การอบรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโครงการพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาในองค์กรวัดและชุมชน โดยกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี กับโครงการขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์วิถีพุทธเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะในสังคมไทย โดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาแนวคิดจิตอาสาเพื่อสังคมให้แก่พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจเป็นการเตรียมความพร้อมในแง่ของอุดมการณ์ให้กับพระนิสิตก่อนที่จะออกไปทำงานร่วมกับชุมชนโดยท้ายที่สุดคาดหวังว่า พระนิสิตจะสามารถทำหน้าที่เป็นศาสนทายาทเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดำรงไว้ซึ่งความศรัทธาให้แก่พุทธศาสนิกชนและดำรงบทบาทเป็นนักส่งเสริมสุขภาวะ ที่ทำหน้าที่พัฒนาชุมชนและสังคมในหลากหลายมิติ
พระเทพเวที,รศ.ดร. กล่าวตอนหนึ่งว่า …ขอชื่นชมและอนุโมทนากับทุกฝ่ายที่เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจโดยเฉพาะสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะรองอธิการบดีกำกับดูแลงานกิจการนิสิต เห็นว่า การปฏิบัติศาสนกิจมีความก้าวหน้ามาโดยลำดับมีการทำงานร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจบริการสังคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรสงฆ์และชุมชนโดยนิสิตได้อย่างชื่นชมและอนุโมทนา…
ภาพ/ข่าวโดย พระมหาประยูร โชติวโร ผอ.กองกิจการนิสิต