มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“กองกิจการนิสิต ร่วมกับ สสส. ประชุมหารือแนวทางพัฒนาศักยภาพพระนิสิต ส่วนกลาง วังน้อย”

195
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๖๖๕
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต A300 โดยพระมหาประยูร โชติวโร ผอ.กองกิจการนิสิตเป็นประธาน ประชุมหารือแนวทางพัฒนาศักยภาพพระนิสิต ส่วนกลาง ภายใต้ “โครงการพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาในองค์กรวัดและชุมชน” ร่วมกับ สสส.
การนี้ พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผช.กองกิจการนิสิต, พระมหาวริทธิ์ธร วรเมธี รก.ผอ.ส่วนงานวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร, ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กองกิจการนิสิต ตัวแทนจาก สสส เข้าร่วมประชุมหารือด้วย
วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมนั้น เป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้เป็นที่เห็นชัดปรากฎแก่สังคม จึงได้มีการประชุมหารือพัฒนาระบบการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมให้มีความสะดวกรวดเร็วและเป็นสารสนเทศยิ่งขึ้นต่อไป