มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ผอ.กองกิจการนิสิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘”

195
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐-๒๑.๓๐ น.
พระมหาประยูร โชติวโร ผอ.กองกิจการนิสิต ได้รับมอบหมายจากพระโสภณวชิราภรณ์,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ร่วมแบ่งปันประสบการณ์งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ร่วมกับพระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร. ซึ่งท่านได้นำเข้ากิจกรรมโดยชี้ให้เห็นจำนวนข้อมูลวัดในต่างประเทศได้อย่างน่าสนใจ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แบ่งปันประสบการณ์การทำงานเผยแผ่โดยถอดบทเรียนจากงานที่ได้รับโอกาสจากมหาวิทยาลัยให้รับผิดชอบดำเนินการ โอกาสจากผู้บังคับบัญชา และภาคีเครือข่ายโดยเริ่มต้นแสดงความยินดี พร้อมคำขอ ๓ ข้อสำคัญเพื่อขอความร่วมมือและชี้ชวนให้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญของการเป็นพระธรรมทูต : พลังการทำงานจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม ท้ายที่สุดได้กำหนดให้มีการประชุมกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นโดยมีโจทย์สำคัญที่กำหนดให้ ผลการดำเนินการได้รับความสนใจและร่วมมือเป็นอย่างดี ขอกราบขอบคุณ
ที่มา : Prayoon Deedee
ภาพ : วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร