มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ประจำปี ๒๕๖๒

305

เมื่อวันที่ ๗-๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์