มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“รองอธิการบดี ประชุมประกันอุบัติเหตุ ฯ เห็นชอบการจัดกองทุนสวัสดิภาพนิสิต หวังช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติภัยต่าง ๆ”

566

วันนี้(19ส.ค.2562) เวลา 13.00 น.ที่ห้องประชุมกองกิจการนิสิต พระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และประธานคณะกรรมการประกันอบุัติเหตุและสวัสดิการนิสิต ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฯ มีวาระสำคัญเพื่อเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2561 และการพิจารณาดำเนินการประกันอุบัติเหตุและสวัสดิการนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 จากข้อมูลการดำเนินการตั้งแต่ปี 2547-2561 พบว่า มหาวิทยาลัยได้มีการประกันอุบัติเหตุกลุ่มโดยใช้งบประมาณจากค่าธรรมเนียมที่นิสิตชำระและเงินสมทบเพิ่มจากมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม เพื่อยกระดับการดำเนินการในเรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อนิสิตและมหาวิทยาลัยในการดูแลสวัสดิภาพของนิสิตได้อย่างทั่วถึงเป็นประโยชน์แก่นิสิตมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งคณะทำงานยกร่างกองทุนสวัสดิภาพนิสิต เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตผู้ประสบภัยและบรรเทาความเสียหายหรือสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและร่างกายอันเนื่องมาจากอุบัติภัยประเภทต่าง ๆ ให้แก่นิสิตตลอดระยะเวลาที่นิสิตที่ดำรงสถานภาพนิสิตอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเพื่อจัดสวัสดิการอื่น ๆ แก่นิสิต และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนต่อไป