มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ผอ.กองกิจการนิสิต มจร ร่วมประชุมผู้นำอาเซียนระดับนานาชาติ “วิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำเพื่อการสร้างชาติแห่งสันติภาพ”

743

ระหว่างวันที่ 9-11ส.ค.2562 ณ โรงเเรมอัล มีรอซ กรุงเทพฯ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายจากพระเทพเวที, รศ.ดร. (พล อาภากโร,ป.ธ. 9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร ร่วมกับพระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที ศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียนระดับนานาชาติ ซึ่งจัดประชุมโดย UNF หรือ สหพันธ์สันติภาพสากล องค์กรที่ปรึกษาทั่วไปของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (UN)โดยการประชุมพิเศษในครั้งนี้ได้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “วิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำเพื่อการสร้างชาติแห่งสันติภาพ” มีผู้นำด้านศาสนา การเมือง นักวิชาการและผู้แทนระดับสูงจากรัฐบาลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จำนวน 45 คน เข้าร่วม

การนี้ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้เป็นผู้แทนศาสนาพุทธขึ้นกล่าวอำนวยพรในพิธีและมีพระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที กล่าวสรุปบทเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมในนามศาสนาพุทธ การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้มุมมองและวิธีคิดอีกมุมหนึ่งในการทำงานเพื่อสร้างสันติภาพที่เริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นรากฐานและจุดกำเนิดสันติภาพ นับเป็นเวทีประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือและหารือร่วมกันที่เชื่อว่าจะนำไปสู่การขยายแนวทางการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายทูตสันติภาพและผู้นำสันติภาพในการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิตและการขับเคลื่อนสันติภาพของโลกในอนาคตต่อไป