มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“รองอธิการบดี มจร ตรวจเยี่ยม สอบถามความเป็นอยู่ และให้กำลังใจนิสิตหอพัก”

856

วันที่ (7 ส.ค.2562) เวลา 09.00 น. ที่หอพักนิสิต พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ. ดร. (พล อาภาการ, ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และนิสิตหอพัก ซึ่งเป็นปกติและประจำในทุกวัน หากพระเดชพระคุณว่างจากงานบริหาร งานสอน และงานประชุม จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สอบถามความเป็นอยู่ของนิสิตหอพัก และติดตามงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของหอพักโดยเฉพาะการปลูกนิสัยการรักษาความสะอาดของหอพักให้กับนิสิตตั้งแต่ในห้องพัก เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและนิสิตหอพัก

งานกิจการนิสิตเป็นงานบริการนิสิต เราต้องบริการนิสิตอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึง มีธรรมาภิบาล ทั้งนิสิตบรรพชิต คฤหัสถ์หรือต่างประเทศตามความจำเป็นและลำดับความสำคัญ การทำงาน เราต้องทำงานอย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถ ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยใจที่เสียสละและอดทน คำกล่าวส่วนหนึ่งที่พระเทพเวที รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เมตตากล่าวไว้