มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“รองอธิการบดี มจร เป็นวิทยากรบรรยาย วัด 5 ส. ในการประชุมคณะสงฆ์อยุธยา”

843

วันนี้ (5 ส.ค.2562) เวลา 14.00 น. ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ. 9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ เรื่อง “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยสัปปายะ 5 ส.” ในการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ภายในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา