มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ประชุมนิสิตต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562”

696

วันที่(5ส.ค.62) เวลา 10.00 น. ที่เธียร์เตอร์ โซน B อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย อยุธยา พระเดชพระคุณ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประชุมนิสิตต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 1/2562 เพื่อปฐมนิเทศชี้แจง ให้คำแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย การคัดเลือกประธานชมรมนิสิตต่างประเทศ การจัดนิทรรศการวันครบรอบ 132 ปีมหาวิทยาลัย กำหนดนัดประชุมครั้งต่อไปวันที่ 19 ก.ย.2562 การนี้มี พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก