มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“มจร จัดโครงการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิตชั้นปีที่1”

956

วันนี้ (26-27ก.พ.63) เวลา 09.30 น.ที่เธียร์เตอร์ C อาคารเรียนร่วม มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน และให้แนวทางในการดำเนินงานโครงการให้ความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิตชั้นปีที่1 โดยท่านได้ให้ข้อมูลสำคัญที่นิสิตควรรู้เกี่ยวกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 4+1 ของมหาวิทยาลัย คือ(1)ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ (2)วิจัยและพัฒนา(3)ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม (4) ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ(5)การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ท่านชี้ให้เห็นว่า การดำเนินการภายใต้พันธกิจข้างต้น มีเป้าหมายสำคัญ 3 ประการ คือ (1) คุณภาพบัณฑิตตามนวลักษณ์ 9 ประการ (นิสิตดี) (3) หลักสูตรยอด (3) อาจารย์เยี่ยม อนึ่งท่านได้ให้ข้อมูลสำคัญที่ มจร ต้องดำเนินการตามนโยบายกระทรวงฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนิสิตต้องเตรียมตัว คือนิสิตทุกท่านพร้อมที่จะรับการประเมินใน 3 เรื่องต่อไปนี้ คือ (1) มาตรฐานด้านภาษา (2) มาตรฐานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (3) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

หลังจากนั้นได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การให้ความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 “ โดย พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. รก.ผู้อำนวยการสถาบันพระไตรปิฏกศึกษา และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ในช่วงบ่ายเป็นการประชุมกลุ่มย่อยนิสิตโดยนิสิตแต่ละคณะได้นำเสนอโครงการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในบริเวณมหาวิทยาลัยโดยกำหนดให้มีโซนรับผิดชอบ ลักษณะกิจกรรมดำเนินการโดยนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นแกนนำสำคัญในการขับเคลื่อน และมีการกำหนดกลไกการทำงานทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ โดยมีกองกิจการนิสิตเป็นผู้ประสานการดำเนินการ หลังจากนี้คณะทำงานจะได้มีการหารือการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนงานให้เป็นรูปธรรมในปีการศึกษา 2563 นี้ต่อไป

 

ในส่วนของหลักสูตรภาษาอังกฤษวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาท รายงานวัตถุประสงค์โดย รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ หลังจากนั้น รศ.ดร.โกนิษฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรก.ผู้อำนวยการกองวิชาการ ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง ““การให้ความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ” และในช่วงบ่ายมีการประชุมกลุ่มย่อยของนิสิตแต่ละคณะมีโครงการและกิจกรรมที่นิสิตนำเสนอมีประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง